استعاره پورتال | بازتاب، شعر و فلسفه

"PortalMetafora.com« این یک پرتال آموزشی، یک کتاب هنری باز، راه های مختلف از برقراری ارتباط است که از طریق مقالات و شخصیت های ادبی با استفاده از ابزارهای آنلاین به یادگیری بصری معنا، تعریف، متضاد است و مترادف، به دنبال ایجاد یک فضای گرم برای هنرمندان و فکر با کارایی بالا.

Otros artículos

هنوز کامل پس از آن انجام پیچیده
استانداردهای APA
فواصل موسیقی
فواصل موسیقی
گام های موسیقی
گام های موسیقی
موسیقی، مقیاس رنگی
موسیقی، مقیاس رنگی
حالت مقیاس عمده
حالت مقیاس عمده
مجموعه دستورالعمل
زمان دارایی اصلی شما این است
مجموعه دستورالعمل